Cel i zasady działania Konsorcjum POLAPGEN

Zgodnie z Umową Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego Genetyki i Genomiki Stosowanej POLAPGEN, podpisaną w dniu 25 lipca 2008 r., członkami Konsorcjum mogą być szkoły wyższe, jednostki badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy i inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, których działalność wpisuje się w cele i zadania Konsorcjum.

Przystąpienie do Konsorcjum nowych członków wymaga jednomyślnej zgody dotychczasowych Członków Konsorcjum.

Celem, jaki stawia sobie Konsorcjum jest:

  • opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie nowych metod biotechnologicznych dla przyśpieszenia postępu biologicznego w roślinach uprawnych,
  • dostarczanie hodowcom nowych narzędzi umożliwiających przyspieszenie cyklu hodowlanego, oraz
  • prowadzenie efektywnej selekcji pożądanych genotypów oraz prowadzenie badań podstawowych i aplikacyjnych ukierunkowanych na rozwiązywanie najpilniejszych problemów związanych z ulepszaniem cech użytkowych roślin uprawnych.

Dla osiągnięcia wskazanego powyżej celu Konsorcjum, Członkowie Konsorcjum będą w szczególności dążyć do:

  • wspólnego prowadzenia wieloletnich prac badawczych nad genetyczno-molekularnymi podstawami procesów i zjawisk związanych z ulepszaniem roślin uprawnych,
  • wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych ukierunkowanych na opracowanie nowych technologii i usług w zakresie przyśpieszenia postępu biologicznego w rolnictwie,
  • transferu zaawansowanych technologii i najlepszych dostępnych technik z tego zakresu do praktyki hodowlanej i gospodarczej,
  • wspomagania przedsiębiorstw hodowlanych i biotechnologicznych w zdobywaniu nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla ich działalności i poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku,
  • poprawy konkurencyjności jednostek naukowych na rynku pracy i usług badawczych,
  • poprawy efektywności wykorzystania infrastruktury naukowo-badawczej Członków Konsorcjum,
  • prowadzenia zintegrowanej działalności edukacyjnej, szkoleniowej i eksperckiej.